Privacybeleid

Spoedtestcorona verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de administratieve uitvoering en afhandeling van de testen die via haar website kunnen worden afgenomen. Virusspeedtest is verantwoordelijk is voor de verwerking van deze persoonsgegevens overeenkomstig het onderstaande privacybeleid, volgens de geldende (GDPR*) wet- en regelgeving en met uw instemming.

De contactgegevens van Spoedtestcorona

Virusspeedcheck B.V.

Zonnebaan 2

3542 EC Utrecht

KVK 80714544

E-mail: info@spoedtestcorona.nl

Grondslagen voor verwerking

Spoedtestcorona verwerkt persoonsgegevens op basis van de geneeskundige behandelingsovereenkomst welke wordt geregeld in de WGBO. Dit met inachtneming van de Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19. Met inachtneming van de onlosmakelijke koppeling tussen de gegevensverwerking in het kader van het Testen voor Toegang en Testen voor vertrek, zal voornoemde grondslag, de geneeskundige behandelingsovereenkomst, ook de basis vormen voor de kern van de verwerkingsactiviteiten.

 

Op onderdelen van de verwerking vormen ook andere grondslagen basis voor de in het kader van het Testen voor toegang en Testen voor vertrek, noodzakelijke verwerkingen (bijvoorbeeld de wettelijke basis noodzakelijk voor het verwerken van BSN of type identiteitsbewijs en uitdrukkelijke toestemming voor het doorgeven van het telefoonnummer en emailadres aan de GGD).

 

De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, namelijk voor het doorgeven van zijn of haar telefoonnummer en e-mailadres, aan de GGD in het geval van een positieve testuitslag.
 • Artikel 6, lid 1 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Deze grondslag is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt van de burger in het kader van de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, waaronder het afnemen van de test en het communiceren van de testuitslag.
 • Artikel 6 lid 1 sub c Algemene Verordening Gegevensbescherming: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Deze grondslag is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld voor en, indien sprake is van een positieve testuitslag, gedeeld met de GGD. De WPG verplicht Spoedtestcorona om melding te maken van een positieve testuitslag bij de GGD waarbij de melding vergezeld gaat van (bijzondere) persoonsgegevens van de burger.

Grondslagen voor verwerking

Spoedtestcorona verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u ons deze op een andere wijze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Postcode en huisnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Burgerservicenummer;
 • Documentnummer ID;
 • Boekingsnummer;
 • QR-code
 • Testkit/Tube ID;
 • Medische klachten van de testpersoon;
 • Uitslagen Covid-19 tests;
 • Genetische gegevens (keel en neus SWAB).

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de optimale uitvoering van onze dienstverlening.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Bij Spoedtestcorona, worden medische en genetische gegevens verwerkt. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom extra bescherming.

Uitzondering op verwerkingsverbod van bijzondere persoonsgegevens

Artikel 9 lid 2 sub h AVG jo. Artikel 30 lid 3 sub a UAVG: de verwerking is noodzakelijk voor het verstrekken van gezondheidszorg en goede verzorging door Spoedtestcorona. Deze uitzondering is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt van de burger in het kader van de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, waaronder het afnemen van de test en het communiceren van de testuitslag.

 

Artikel 9 lid 2 sub i AVG jo. Artikel 22 en 24 lid 1 WPG: de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Deze uitzondering is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld voor en, indien sprake is van een positieve testuitslag, gedeeld met de GGD. De WPG verplicht Spoedtestcorona om melding te maken van een positieve testuitslag bij de GGD waarbij de melding vergezeld gaat van (bijzondere) persoonsgegevens van de burger.

Verwerking van wettelijk identificatienummer

De verwerking van het wettelijke identificatienummer is toegestaan op basis van de volgende wettelijke bepalingen:

Wabvpz

Op grond van artikel 5 lid 1 Wabvpz moet een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz de identiteit en het Burgerservicenummer van een cliënt vaststellen wanneer de cliënt zich voor de eerste maal tot de zorgaanbieder wendt ter verkrijging van zorg.

 

Op grond van artikel 6 lid 2 Wabvpz neemt een zorgaanbieder de aard en het nummer van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht op in zijn administratie.

 

Op grond van artikel 8 lid 1 Wabvpz neemt een zorgaanbieder het Burgerservicenummer van de cliënt op in zijn administratie bij het vastleggen van persoonsgegevens met betrekking tot de verlening van zorg.

WPG

In artikel 24, lid 1 sub a WPG, ‘melding van infectieziekten aan de gemeentelijke gezondheidsdienst’, staat: De melding, bedoeld in de artikelen 21, eerste lid, en 22, bevat de volgende gegevens: de naam, het adres, het geslacht, de geboortedatum, het Burgerservicenummer en de verblijfplaats van de betrokken persoon.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • De afspraak die door de burger is gemaakt te kunnen administreren;
 • De burger te identificeren en registeren;
 • De test uit te voeren;
 • De testuitslag aan de persoonsgegevens van de burger te koppelen;
 • De beschikbaarheid van de testuitslag aan de burger te communiceren;
 • Het Test Resultaat met de burger te delen ten behoeve van het Testbewijs;
 • Informeren GGD in geval van een positieve test;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijk uit hoofde van overige wetgeving.

Bij wie komen uw persoonsgegevens terecht?

Spoedtestcorona wisselt uw relevant medisch gegevens niet met derden, behoudens de wettelijk verplichte melding van een positief testresultaat aan de GGD en het laboratorium dat wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de PCR-test, zijnde Eurofins.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van in principe 12 maanden* (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van de patiënt of de kinderen van de patiënt. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. De persoonsgegevens die door Spoedtestcorona worden verwerkt, die nodig zijn voor het testproces, worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk.

 

* ivm tijdelijke wet testbewijzen Covid-19

 

Hieronder volgen voorbeelden:

 • Bij een negatief testresultaat worden de voor-en achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, boekingsnummer, QR-code, Testkit/Tube ID van de testpersoon, voor 48 uur bewaard en daarna verwijderd;
 • Bij een negatief testresultaat. Worden het Burgerservicenummer, testresultaat en documentnummer ID, voor 12 maanden bewaard;
 • Nadat de arts, de GGD heeft ingelicht over een positief testresultaat. Worden de voor-en achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, boekingsnummer, QR-code, Testkit/Tube ID van de testpersoon voor 48 uur bewaard en daarna verwijderd;
 • Nadat de arts, de GGD heeft ingelicht over een positief testresultaat. Worden het Burgerservicenummer, testresultaat en documentnummer ID, voor 12 maanden bewaard.
 • Er is een tooling ontwikkeld om de bijzondere gegevens van positieve patiënten te verwijderen nadat de melding is gedaan. Dit is een bewuste handeling van de arts en wordt dagelijks uitgevoerd;
 • In vorm van positieve batches kan worden bijgehouden of de gegevens ook daadwerkelijk zijn verwijderd. Dit wordt elke week gemonitord.

Wat zijn uw rechten?

 • Bij een negatief testresultaat worden de voor-en achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, boekingsnummer, QR-code, Testkit/Tube ID van de testpersoon, voor 48 uur bewaard en daarna verwijderd;
 • Bij een negatief testresultaat. Worden het Burgerservicenummer, testresultaat en documentnummer ID, voor 12 maanden bewaard;
 • Nadat de arts, de GGD heeft ingelicht over een positief testresultaat. Worden de voor-en achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, boekingsnummer, QR-code, Testkit/Tube ID van de testpersoon voor 48 uur bewaard en daarna verwijderd;
 • Nadat de arts, de GGD heeft ingelicht over een positief testresultaat. Worden het Burgerservicenummer, testresultaat en documentnummer ID, voor 12 maanden bewaard.
 • Er is een tooling ontwikkeld om de bijzondere gegevens van positieve patiënten te verwijderen nadat de melding is gedaan. Dit is een bewuste handeling van de arts en wordt dagelijks uitgevoerd;
 • In vorm van positieve batches kan worden bijgehouden of de gegevens ook daadwerkelijk zijn verwijderd. Dit wordt elke week gemonitord.

Hebt u vragen of klachten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens?

In dat geval neemt u contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Spoedtestcorona. Stuur hiervoor een e-mail naar: jordy.kolmus@spoedtestcorona.nl.

 

Als Spoedtestcorona willen we je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van je persoonlijke informatie

Spoedtestcorona besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wilt u meer weten welke technische en organisatorische maatregelen stuur dan een mail naar info@spoedtestcorona.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd door Spoedtestcorona gewijzigd worden. Op deze webpagina vindt u steeds de laatste versie van ons privacy statement (laatst gewijzigd op 11-06-2021). Voor verdere inlichtingen omtrent dit privacy statement, kunt u terecht via info@spoedtestcorona.nl.

Cookie beleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan een website naar uw computer worden verstuurd en op de harde schijf van uw computer of toestel worden opgeslagen, zonder daar schade aan te richten, om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Cookies worden voornamelijk gebruikt om vaste of tijdelijke informatie te bewaren, zoals de taalvoorkeur van de bezoeker of gebruiker, of zijn/haar login-gegevens. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat bepaalde grafische elementen correct worden weergegeven en dat alle functionaliteiten van de website naar behoren werken.

Hoe werken cookies?

Alle cookies bevatten een unieke code die ons toelaat uw browser te herkennen, zowel tijdens uw bezoek (tijdelijke cookies), als bij opeenvolgende bezoeken (permanente cookies). Permanente cookies worden voor onbepaalde duur opgeslagen op uw harde schijf, hoewel u steeds over de mogelijkheid beschikt om de installatie van cookies te weigeren en reeds geïnstalleerde cookies uit te schakelen of te verwijderen

Hoe kunt u uw cookie voorkeuren beheren?

Alle grote internet browsers laten gebruikers toe om opgeslagen cookies te controleren. U kan zulke cookies makkelijk beheren of verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de SpoedtestСorona website mogelijks niet correct worden weergegeven of dat bepaalde functionaliteiten van de onze website niet zullen werken. U kan de browser ook zo instellen dat deze u een melding stuurt telkens wanneer u een cookie ontvangt, zodat u steeds kan beslissen om bepaalde cookies al dan niet te aanvaarden.

Waar gebruikt SpoedtestСorona cookies voor?

SpoedtestСorona zal enkel toegang hebben tot de informatie opgenomen in het cookie-tekstbestand, en zal verder geen toegang hebben of zoeken tot andere informatie op uw computer of toestel. SpoedtestСorona gebruikt websitecookies voor:

 • Het analyseren en optimaliseren van onze website.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd door SpoedtestСorona gewijzigd worden. Op deze webpagina vindt u steeds de laatste versie van onze cookie policy (laatst gewijzigd op 16/11/2020). Voor verdere inlichtingen omtrent de cookies van onze website, kan u terecht via info@spoedtestcorona.nl.

Annuleringsbeleid

 • Bij annuleren tot het moment dat de test gepland staat kunt u kiezen tussen een 100% terugbetaling of een voucher welke u op een later moment weer kunt gebruiken.
 • Bij annulering na het tijdstip van de afspraak, vindt er geen restitutie plaats.
 • Een no show op het geplande tijdstip wordt niet gezien als een annulering en er zal dan ook geen restitutie plaatsvinden.

Stuur hiervoor een e-mail naar: annulering@spoedtestcorona.nl. Vergeet hierbij niet uw bestelnummer en locatie te vermelden